Nei de pjutteklas

Mei elkoar kleurje, nifelje, ferhaaltsjes foarlêze  en ferskes sjonge. Bûten boartsje yn ‘e sânbak of skeure op ‘e fytskes en trekkers. Hokker bern wol dat no net?
Bern fan twa oant fjouwer jier kinne in oantal moarnsskoften terjochte by pjutteplak Earste Wjukslach. Tegearre mei de juffen kinne de bern yn in húslike sfear boartsje. Nijsgjirrich? Jimme binne altiten wolkom om ris by harren te sjen