Nei de lamkes fan pake

Fenna hat in lyts swart lamke. Dit lamke rint by de skiep fan har pake Daam. Fannemoarn hawwe de bern út groep 1 en 2 nei de buorren west om dizze en alle oare lamkes te besjen.