Nei de frouljus PC

Moarn is de frouljus PC yn Weidum. KLasine Huistra (links op foto) docht dêr tergearre mei Joukje Kuperus en Marije van der Meer, partuurnummer 5, oan mei.
We winskje harren in soad wille en sukses.