Nei de fakânsje party

Justerjûn organisearre de aktiviteitenkommisje foar de 2e kear de nei- de-fakânsje-party. Noflik waard der efkes bypraet, wylst de bern harren tige fermakken. Der wiene wetterballen, sup’s én in springkessen, dêr’t goed gebrûk fan makke waard.
It wie moai dat der wer safolle minken op dizze party kamen, dit kear sels út Itens, Heerenveen en Waddinxveen, want mei elkoar is it fansels ek it gesellichst!