Nei de boer

Op in moaie simmermoarn stappe 12 peuterkes mei harren juf oer de dyk. Se sille nei de lamkes fan Daam de Boer. Mar der is op it hiem noch mear te sjen.

Sjoch mar…