Nei bûten

It moaie maaitiidswaar lokket de minsken nei bûten. Elkenien is drok om hús en hiem. It terras en túnpaden wurde skrobbe. Mar ek yn de tún binne in soad minsken drok mei it ferwiderjen fan ûngerjochtichheden.