Nea byt hat byt!

Alle jierren giet der in groep mannen mei-elkoar te fiskjen. Oan de ein fan de dei komme se mei de bút en in soad sterke ferhalen werom. Fiskerslatyn fan de boppeste planke dus. In ferslach fan in dei te fiskjen mei Nea Byt.