Nasjonale deadebetinking

Mei de Nasjonale deadebetinking hawwe Sanne Bouwstra, Danique Mud en Kim Best fannejûn blommen lein foar de betinking fan 2e wrâld oarloch by it monumint by de tsjerke. Fan út skoalle wurd der sa elk jier oandacht oan besteegje en der by stil stean dat slachtoffers fan dizze oarloch en alle oarloggen dy’t dêrnei yn alle parten fan de wrâld plak fûn ha.