Nasjonale Skjinmakdei

Mei in griper en lege pûde begjinne Bettien en Fimme van Dijk alle kearen harren kuiertocht. Blikjes, plestik en alderhande rommel komme se sa tsjin. Al kuierjend romje se sa in hiel soad op.