Nachtkeats winners yn’t sintsje

Justerjûn wie der de tradisjonele Qlubb nachtkeats partij. De waard fûl keats oant yn de lytse oerkes.
De 1e priis wie foar Janna Bokma, Earde Adema, en Auke Huistra. De 2e priis wie foar Mark van Dijk, Pieter Alberda en  Louw Adema