Nachtfroast

Foar guon minsken smyt de froast, mei kâlde hannen en rútskrabjen, in soad lyts leed en ûngemak op. Mar it smyt ek hiele moaie plaatsjes op.