Nachtelik farren op it Swin

Sa’n tweintichtal minsken út Boarnsterhim makken fan de mooglikheid gebrûk om in nachtelik fartochje te meitsjen nei Reduzum. Yn it ramt fan “Nacht van de nacht” waard…Foto’s