Nacht oan it Swin

Hjoed in moai stikje poëzie ùt eigen doarp.
In prachtich gedicht ‘ Nacht oan it Swin‘ út de bondel ‘Sân Wylgen’ fan skriuwster Baukje Wytsma, en in moai sfearplaatsje fan Cobi Posthumus.
Genietsje jim mei dit moaie waar ek fan in nacht oan it Swin..