Na-de-fakânsje-party

De knyntsjedagen binne om. Oare wike gean de bern wer nei skoalle. Dêrom is der kommende sneon fan 19.00 oant 21.00 foar jong en âld de Na-de-fakânsje-party.
Under it genot fan in hapke en in drankje is der wer in hoop gesellichheid by de âlde haven.