Muzuder Rock

Kommende sneon,  18 maart, is alwer de 7e edysje fan Muzuder Rock. Yn de Line-up stean dit jier De Tigers fan Greonterp, Ravenna, Der Untergang, Bad Mood en in Special Act.
De oanfang fan de jûn yn kafee bar de Welp is 21:21. Wolle jim nei binnen, dan koste dat in entree fan € 9,99