Muzuder Cancelled

It wie te ferwachtsjen, mar dochs fynt it MILF team it hiel spitich om jimme te fertellen dat der dizze simmer wer gjin Muzuder Iepenloft Festival is. Wat sy yn ‘e holle hawwe, kin en slagget net. Noch in jier wachtsje dus…
Sy hoopje mei in machtich moaie earste edysje te kommen yn 2022!