Muzikaal tsjerkepaad

Op 22 augustus o.s. sille Leida van der Heide (fioele), Greeult Egbers (blokfluit) en Jan van der Meer (continuo oargel) en soan fan master tidens Tsjerkepaed spylje.
Sy binne lid fan in groepke muzykleafhawwers dy’t yn wikseljende gearstalling mei inoar muzyk meitsje De tsjerken binne fan 13.30 -17.00 oere iepen en hja spylje triosonates fan komponisten út de baroktiid yn alle trije tsjerken. Om te begjinnen yn Idaerd, dan Reduzum en se einigje yn Friens.