Muzikaal troch de tiid


Yn ús doarpen is in soad muzikaal talint. As redaksje wolle we sa de kommende tiid elke dei ien fan ús ynwenners in muzikaal plakje jaan (fia You tube link) yn de aginda. De hit fan de dei!
Witte jimme ien, jou it troch, we binne altiten bliid mei jim tips. redactie@reduzum.com