Musical siket songwriters

De lêste jierren krige skoalle in protte stipe fan minsken út it doarp by it meitsjen fan DE MUSICAL (dit jier wurdt it In Modern Mearke). De TDS soe graach wer gebrûk meitsje wolle fan jim keunsten. Binne der minsken dy’t in ferske skriuwe wolle? (Frysk/ Ingelsk/ Nederlânsk, it makket neat út)
Meld jim dan by master Arnold. Mei elkoar kinne we der wat moais fan meitsje.