Murphys quiz night

Sneon 20 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge!  Der wurdt spile mei teams fan minimal 4 en maksimaal 6 persoanen Opjaan fan 1 novimber ôf om 18.00 by Jeroen van Dijk 06-51525180