Murphy’s quiz

Sneon 25 novimber jûns 8 oere op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. 10 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s, fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge! Der wurdt spile mei teams fan minimal 3 en maksimaal 6 persoanen. Opjaan kin fia: sanne_bijl@hotmail.com, of by Jeroen van Dijk. Yntree € 2,- (tagong 15 jier en âlder)