Murphy’s quiz

Sneon 22 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge! Der wurdt spile mei teams fan maksimaal 6 persoanen. Yn ’t foar opjaan per team, mar yndividueel mei ek.