Murphy’s quiz

Sneon 23 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz .
8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge!
Der wurdt spile mei teams fan maksimaal 6 persoanen. Yn ’t foar opjaan per team, mar yndividueel mei ek. Beslute jo op it lêste momint om noch mei te dwaan dan kin dat net!