Murphy’s quiz

Foarich jier diene der mar leafst 18 teams mei oan Murphy’s Quiz. De Hearrenfeanfans út fak 15, rij 8, mei wiksel wûnen mei 79 punten. Wa giet 20 novimber de útdaging mei dit team oan? Jou jim op foar dizze quiz by Jeroen of Agatha fan de aktiviteitenkommisje.