Monopoly tusken dielnimmers Murphy’s Quiz

Knippe en kleurje. Op ‘e boppeseal fermakken se har der justerjûn poerbêst mei. Mar der moast út en troch ek noch harsenskrabbe wurde oer muzyk, bistelûden en de ynwenners fan ús doarp. It team Toots Thielemans die dat as bêste. Sy waarden justerjûn winner fan de befaamde Murphy’s Quiz 2013.