Moffel giet útfanhûs

Moffel ,de mol út de ûnderbou groepen, is op’t heden wolris opstap mei de bern. Hy giet by harren útfanhûs en belibbet sa mei de bern allegear aventoeren. Kollekte rinne, tegearre spultsje dwaan, mei yn de frachtauto, nei de gymnastyk as kapper.
Hawwe jim Moffel ek alris oer de flier hân? Foto’s hjirfan binne wolkom op de redaksje.