Modesjo pjutten

Tongersdei is der by Pjutteboartersplak De earste Wjukslach in grutte modesjo. De pjutten hawwe leuke klean makke dy’t se graach oan elk sjen litte wolle. It liket der op dat it moai waar wurd, sadat de modesjo bûten is.
Hjir kinne se wol wat publyk by brûke. Wa’t it leuk liket is om 10.45 wolkom.