Moandeitemoarnprodukt

Ha jimme ek wolris in moandeitemoarnprodukt yn jimme besit hân? Fêst wol. Sa’n gersmeaner, in naaimasine en net te ferjitten in kompjoeter. Krekt de makker der oer gear west, giet der wer wat stikken. Om poer fan te wurden. Lês fierder