Mirte foarlêskampioen fan de TDS

Mei it foarlêzen út it boek “Eend voor eend” waard Mirte Broersma foarlêskampioen. Sawol de sjuery as it publyk joegen Mirte de measte punten. Fan de fiif kandidaten wie it har natuerlike manier fan foarlêzen dat opfoel by de sjuery.