Meldpunt Mijn Gemeente

Doarpsbelang Reduzum hat besletten it meldpunt doarpsbelang stop te setten op 01/01/22. Foar fragen oer de leefberens yn it doarp kinne jo in mail stjoere nei doarpsbelang@reduzum.com. Foar klachten, op – en oanmerkings oer ûnderhâld en kwaliteit fan de iepenbiere romte yn it doarp moatte jo sels kontakt op nimme mei de gemeente. Yn de Linepraat en op de site fine jo ynformaasje oer op hokker wizen jo dat dwaan kinne. In oanfolling hjirop is it downloaden fan de app “Mijngemeente”.