Mid winterbuffet yn Friesmastate

18 desimber is der in Midwinterbuffet foar 55+ers yn Friesmastate yn Grou. Minsken dy’t meiwolle kinne har no noch opjaan.
Dit is de lêste aktiviteit dy’t troch ANBO Reduzum e.o organisearre wurdt.