Metafoar

Metafoar is in fergelyk. Nim in bepaalde persoan en betink ris op hokker beam e.d hy liket. Tietsje Rodenburg hat in persoan betocht dy’t eartiids yn alle doarpen te finen wie. Tsjintwurdich is it in mear sintrale funksje wurden. Kinne jimme riede wa it is? Lês fierder