Met kerst vieren we de geboorte van Jezus

Troch in sfearfol ferljocht doarp sochten de skoalbern it paad fan it krystferhaal. Underweis kamen se allegear ferhalefertellers tsjin. Dy fertelden it krystferhaal en joegen letters, dêr’t de bern in sin fan meitsje moasten.