Merkekater

Doe de bewenners fan Ds.Boerstrjitte sneontemoarn wekker waarden, skrokken se wol efkes. Fannacht wie in grut part fan har merke fersiering fernielt. Se hoopje dat de dieder(s) har melde wolle om de skea te beteljen.
Yn de DS Bangmastrjitte waarden sneontetejûn twa huodden en in reade bûsdoek út in tún weihelle. It soe ek mooi weze as die wer te plak kamen.