Merkefilms út 2002

Yn 2002 hawwe buurten yn opdracht fan de merkekommisje filmkes makke. In oantal fan dy films stean no op reduzumonline. Mar der misse noch in oantal. Hawwe jim thús in filmke op de kompjûter? As witte jim wa ’t der eartiids in film makke hat? Nim dan kontakt op mei de redactie@reduzum.com