Merke yn Friens

Op de lêste snein yn juny is de Frienzer merke. Mei in nije tinte en springkessen gie hiel Friens mei-elkoar yn ’t feest. Nei it keatsen wie it tiid foar ferkuolling. En sochten guon lju de sleat op. al gong dat net altyd frijwillich…