Merke yn byld

Fjouwer dagen merke. De dagen binne omflein. En wat binne der in soad moaie mominten west.
It mearkedoarp dat dêr’t de bern foarlêzen waarden. De folkspelen op it sportfjild. De merkekanjer dy’t útdielt waard mar net in sint oplevere foar de winners.
Jimme kinne it hjir allegearre nochris werom sjen.