Merke thema 2020

De merke , it duorret noch tsien moannen en dan is it wer safier. Feest yn de trije doarpen.
It thema foar 2020 is bekind! Pride!!!