Merke thema 2019

De merke , it duorret noch tsien moannen en dan is it wer safier. Feest yn de trije doarpen.
It thema foar 2019 is bekind! We gean nei it Wilde Westen.