Merke tema

It is noch net sa fier, mar jim kinne begjinne te brainstoarmjen. It tema fan de merke fan dit jier is….. Back to the 90`s. De merke is fan 31 augustus oant te mei 3 septimber.