Merke spultsjes foar de skoalbern

Nije wike sneontemiddei 31 augustus binne middeis om 13.00 oere de merke spultsjes foar de bern fan de basisskoalle. Om’t net alle bern yn dy leeftiid op de TDS sitte, hjir by de oprop foar wa mei dwaan wol jou jim bern sa gau as mooglik op fia de mail hilly.tjalma@gmail.com Fermeld der ek efkes by yn hokker groep jim bern sit. De spultsjes binne op de Terp, efter by de kroech.