Merke partij

It brûsde hjoed fan sportive enerzjy op it sportfjild. Organisaasje, frijwilligers en sporters makken der mei inoar in moaie merke partij fan. Neist de kuorballers wiene it ek de 1e klas keatsers dy’t foar best opsloegen dizze merkesnein.
Winners Manlju 1e klasse: Chris Wassenaar, Michel van der Veen,Arie den Breejen.
Winners froulju 1e klasse: Roelie Kroondijk, Martine Tiemersma, Martzen Deinum.