Merke nijs

Foar de sneontejûn hat de merkekommisje in geweldich programma gearstalt.
In jûn fol entertainment mei profesjonele ferrassings acts, de stikjes út eigen doarp, in lotterij, live muzyk en dit alles ûnder lieding fan âld Redúster Notaris Mulder…om koart te gean: in jûn om net te missen!