Merke keatsen: Reünie tiid

De sneins fan it merke keatsen komme der in gruttal âld Redústers nei ús doarp. Sa ek dit kear. Al jierren treffe de âld klasgenoaten fan de legere skoalle mekoar rûn it keatsfjild.
Op it bankje sitte in oantal (bijna) 80- jierrigen Lolke Wytsma, Afke van Gorkum, Hoite Spykstra en Baukje Wytsma. Hjir efter stiet Simon Okkinga