Merke, in mearke

Noch 14 dagen en dan giet de merke wer los. In wykein dat yn it teken sil stean fan mearkes.
Net allinnich de merkekommisje is drok mei it programma. Mar ek ferskate doarpsgenoaten binne efter de skermen al drok dwaande mei de tariedings. Strjittefersiering wurdt makke, it betinken fan in kostúm foar it ferklaaid matinee of oefenje foar de bonte jûn.
Binne jim de al klear foar?