Merke, de day after

Mei it lyts matinee frege Theunis Hoekstra as Joke de Boer wol in foto meitsje woe fan him en syn buorfrou Wietske. Spitich genôch hie Joke de kamara net by har, mar in ôfspraak foar nei de merke wie gau makke. Mar hoe langer de merke duorre, hoe meer Frienzers wol mei dit duo op’e foto woene.
En wat is Friens sûnder boeren. Dus kaam der ek in trekker, kealtsje en pony by. Say Cheese!!