Merke

Noch twa wiken en dan ha wy merke yn Reduzum. Binne jim al yn Frânske sfearen? As sille jim der mei de Frânske slach troch hinne. Neist it programma stiet der ek in forum op ús site. We wolle graach witte wat jim fan it programmaboekje ‘nije styl’ fine.
Faaks kin de merkekommisje yn de takomst wat mei jim tips.