Merke 2012

Wat wie it in moai feest, de merke fan 2011. Hawwe jim suggestjes foar it kommend jier? As wiene der saken dêr’t jim fan tochten, dit moat oar jier oars? Lit it dan witte. Kom woansdeitejûn nei kafee-bar De Welp.