Merke

It is noch in pear wiken foar ’t de Redúster merke los giet. De merkekommisje hat har programma rûn en buertferienings binne al drok mei har fersiering dwaande. Hjir kinne jim noch ien kear genietsje fan de merke 2008