Memories

Sjogge jim wolris yn ús gasteboek? Somtiden stean der tige leuke reaksjes fan bewenners en âld-bewenners yn. Sa ek fan Harry Zwaga. Hy stjoerde noch in mail mei oantinkens oan eartiids.